Řešení Airbnb

Řešení Airbnb je blíž – zaznamenali jsme úspěch při vyjednávání s Ministerstvem pro místní rozvoj.

Ve spolupráci se spolkem Snesitelné bydlení v centru Prahy a Úřadem veřejného ochránce práv jsme iniciovali za Komisi Rady hlavního města Prahy pro poskytování krátkodobých ubytovacích služeb 𝘃𝘆𝗱𝗮́𝗻𝗶́ 𝗺𝗲𝘁𝗼𝗱𝗶𝗰𝗸𝗲́𝗵𝗼 𝗽𝗼𝗸𝘆𝗻𝘂 𝗽𝗿𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘃𝗲𝗯𝗻𝗶́ 𝘂́𝗿̌𝗮𝗱𝘆.

 
V červnu jsem se obrátila dopisem přímo na ministra Ivana Bartoše, aby ministerstvo vydalo metodický pokyn pro stavební úřady a ty konečně na základě něj mohly jednotně uplatňovat stavební předpisy a postupovat v případech, kdy zjistí, že byt je využíván v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a je využíván bez povolení jako hotel. Těchto případů je zejména v centru Prahy (ale nejen tam) velké množství.
 
👉🏻 Východiskem metodiky je ustanovení stavebního zákona, podle nějž lze „stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu“. Z toho plyne, že byt či rodinný dům nelze samovolně využívat k poskytování ubytovacích služeb, neboť tím ze strany vlastníka stavby dochází k užívání stavby v rozporu s jejím účelovým určením. Metodický pokyn vyjasní, usnadní a velmi urychlí rozhodování, a především již nebudou stavební úřady v různých městských částech přistupovat ke stejným případům různým způsobem.
 
Věřím tomu, že jakmile se vyřeší nápor těch nejkřiklavějších případů využívání bytů nezákonným způsobem, začne se situace v centru města rychle měnit k lepšímu ve všech ohledech, které s tímto fenoménem souvisejí.
 
Vydaná metodika MMR pro stavební úřady a její uplatňování může pomoci účinně zabránit tomu, aby se velké množství bytů zejména v centru Prahy změnilo v hotely a nedocházelo k neustálému nárůstu cen bydlení, vylidňování centra města a obtěžování stávajících obyvatel, kteří trvale v domech bydlí. Těmto negativním důsledkům chceme zabránit.

fb, 4.8.2022